คู่มือแนะนำซัปโปโร

ประชากร เมืองที่กำหนดโดยรัฐบาลทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น ...

คู่มือแนะนำซัปโปโร

ประชากร

เมืองที่กำหนดโดยรัฐบาลทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น มีประชากรเป็นอันดับที่ 5 ในญี่ปุ่น

(ปัจจุบัน ณ วันที่ 1 มกราคม ปีค.ศ. 2018)

พื้นที่

ไม่ถึง 2 เท่าของ 23 เขตในโตเกียว พื้นที่พอๆ กับฮ่องกง

ภูมิอากาศ

มีจำนวนวันที่มีหิมะตก 132.4 วันต่อปี ในฤดูร้อนมีความชื้นตํ่าและสดชื่น

หิมะแรกจะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม และจะมีหิมะปกคลุมอย่างต่อเนื่องในเดือนธันวาคม ในหลายๆ ปีจะมีปริมาณหิมะจากการสังเกตการณ์อยู่ที่ประมาณ 600 ซม. เฉลี่ยต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตให้อยู่ในระดับจำกัดจากการต้อง เช่น กำจัดหิมะ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องปรกติในโลกของการดำรงอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีหิมะตกซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีประชากรมากกว่า 1.9 ล้านคน ข้อดีคือในฤดูร้อนจะไม่มีฝนและได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นน้อย เขตพื้นที่ภูเขาที่มีหิมะคงเหลือจนถึงฤดูร้อนจะทำหน้าที่เก็บกักนํ้า ซึ่งนับเป็นแหล่งจัดเก็บนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะเกินกว่า 20°C แต่มีความชื้นตํ่าจึงใช้ชีวิตได้อย่างสบายในช่วงเช้าและเย็น

*ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปีค.ศ. 1981 – ปีค.ศ. 2010 ที่มา เน็ตสภาพภูมิอากาศซัปโปโร

พืชและสัตว์ของซัปโปโร

เมืองพี่เมืองน้องของซัปโปโร

ความเป็นมาของซัปโปโร

ทฤษฎีนิรุกติศาสตร์ของ “ซัปโปโร” มีคำอธิบายไว้ต่างๆ นานา แม้ว่าคำอธิบายด้วยภาษาไอนุ “ซัส / โปโร (แห้ง / ใหญ่)” จะดูโดดเด่นที่สุด แต่ก็ยังมีคำอธิบาย “ซาริ / โปโร / เป็ท (ที่ลุ่ม / กว้าง / แม่นํ้า)” ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเขตพื้นที่ปลายนํ้าของแม่นํ้าโทโยฮิระอย่างแน่นอน ซัปโปโรจนถึงช่วงปลายของระบบการปกครองโทกุกาว่าเป็นช่วงที่มีการทำการค้ากับชาวไอนุ
มีการเปลี่ยนชื่อเป็นฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) เริ่มมีการส่งผู้บุกเบิกไปทำการสำรวจ และเริ่มมีการก่อสร้างสำนักงานเลขาธิการซัปโปโร ชิมะ โยชิทาเคะที่เรียกกันว่าพ่อแห่งการพัฒนาฮอกไกโด กำลังยืนอยู่บนเนินเขาของมารุยามะ และกล่าวถึงแนวความคิดในการพัฒนาเมือง ผังเมืองเลียนแบบ เช่น
เกียวโต ฯลฯ ถนนที่เป็นรูปทรงตารางอย่างเหมาะสมยังเป็นชื่อเรียกของซัปโปโรในเวลานี้ด้วย
หลังจากการเข้าตั้งถิ่นฐานของอดีตกองทหาร พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นที่เพาะปลูกมันฝรั่งและหัวหอม มีการลาดทางรถไฟ เกิดอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เบียร์, แป้ง หรือกระดาษ ฯลฯ ขึ้นมากมาย เติบโตเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของฮอกไกโด ในปีค.ศ.1970 (ปีโชวะที่ 45) ประชากรได้ทะลุหนึ่ง 1 ล้านคน
ปีค.ศ.1972 กลายเป็นเมืองที่กำหนดโดยรัฐบาลที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นและมีการจัดโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่ซัปโปโร ในปีค.ศ.1950 (ปีโชวะที่ 25) มีการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรเป็นครั้งแรก และนับจากปีค.ศ.1992 (ปีเฮเซที่ 4) มีการจัดงานเทศกาล YOSAKOI โซรันเรื่อยมา สำหรับในปีค.ศ.2014 ก็มีการจัดงานต่างๆ เช่น เทศกาลศิลปะนานาชาติซัปโปโร 2014 ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั่วทุกมุมโลกในฐานะเมืองท่องเที่ยวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา